Gandhi Research Foundation

Gujarati Books by Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Books

Gujarati Books List

 

  Page Number : 5

 Page No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  121
 3653
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३० (फेब्रआरी१९२६ थी जून१९२६)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1973  
  122
 3654
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३१ (जून १९२६-नवेम्बर १९२६)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1973  
  123
 3655
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३२ (नवेम्बर१९२६-जन्युआरी १९२७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1974  
  124
 3656
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३३ (जन्युआरी १९२७- जून १९२७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1974  
  125
 3657
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३४ (जून १९२७- सप्टेम्बर १९२७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1974  
  126
 3658
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३५ (सप्टेम्बर १९२७-जन्युआरी १९२८)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1974  
  127
 3659
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३६ (फेब्रुआरी १९२८- जून १९२८)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1975  
  128
 3660
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३७ (जुलाई १९२८ - ऑक्टोबर १९२८)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1975  
  129
 3661
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३८ (नवेम्बर १९२८-फेब्रुआरी १९२९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1975  
  130
 3662
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३९ (फेब्रुआरी १९२९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1976  
  131
 3627
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४ (१९०३-१९०५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1967  
  132
 3663
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४० (फेब्रु्आरी १९२९ - मे १९२९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1976  
  133
 3664
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४१ (जून ते ऑक्टोबर १९२९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1977  
  134
 3665
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४२ (ऑक्टोबर१९२९-फेब्रुआरी १९३०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1976  
  135
 3666
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४३ (मार्च१९३० - जून १९३०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1976  
  136
 3667
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४४ (जुलाई १९३० ते डिसेम्बर १९३०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1976  
  137
 3668
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४५ (डिसेम्बर १९३० - अेप्रिल १९३१)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1977  
  138
 3669
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४६ (अेप्रिल१६-जून१७,१९३१ )  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1977  
  139
 3670
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४७ (जून१८ - सप्टेम्बर११, १९३१)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1977  
  140
 3671
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४८ (सप्टेम्बर १२,१९३१ - जन्युआरी ३,१९३२)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1977  
  141
 3672
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ४९ (जन्युआरी ४ - मे ३१, १९३२)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1978  
  142
 3628
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५ (१९०५-१९०६)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2008  
  143
 3673
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५० (जून-ओगस्ट १९३२)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1978  
  144
 3674
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५१ (सप्टेम्बर१,-नवेम्बर१५,१९३२)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1978  
  145
 3675
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५२ (नवेम्बर१९३२ - जन्युआरी १९३३)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1979  
  146
 3676
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५३ (जन्युआरी-मार्च,१९३३)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1979  
  147
 3677
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५४ (मार्च ६ - अेप्रिल २२, १९३३)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1979  
  148
 3678
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५५ (अेप्रिल २३ - सप्टेम्बर १५, १९३३)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1979  
  149
 3679
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५६ (सप्टेम्बर१६,१९३३-जन्युआरी१५,१९३४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1980  
  150
 3680
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५७ (जन्युआरी १६-मे१७,१९३४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1980  
Address
Gandhi Teerth, Jain Hills, PO Box 118,
Jalgaon - 425 001 (Maharashtra), India
 
Contact Info
+91 257 2260033, 2264801;
+91 257 2261133
© Gandhi Research Foundation Site enabled by : Jain Irrigation Systems Ltd