Gandhi Research Foundation

Gujarati Books by Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Books

Gujarati Books List

 

  Page Number : 6

 Page No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  151
 3681
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५८ (मे१८-सप्टेम्बर१५,१९३४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1980  
  152
 3682
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ५९ (सप्टेम्बर१६-डिसेम्बर१५, १९३४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1979  
  153
 3629
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६ (१९०६-१९०७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2008  
  154
 3683
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६० (डिसेम्बर१६,१९३४ - अेप्रिल२४, १९३५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1980  
  155
 3684
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६१ (अेप्रिल२५-सप्टेम्बर३०,१९३५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1980  
  156
 3685
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६२ (ऑक्टोबर१,१९३५ - मे३१,१९३६)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1980  
  157
 3686
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६३ (जून१९३६-नवेम्बर२, १९३६)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1981  
  158
 3687
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६४ (नवम्बर३,१९३६ - मार्च१४,१९३७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1981  
  159
 3688
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६५ (मार्च१-जुलाई३१, १९३७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1981  
  160
 3689
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६६ (ओगस्ट१,१९३७ - मार्च ३१,१९३८)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1981  
  161
 3690
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६७ (१अेप्रिल - ओक्टोबर१४, १९३८)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1982  
  162
 3691
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६८ (ऑक्टो.१५,१९३८ -फेब्रु.२८, १९३९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1982  
  163
 3692
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ६९ (१मार्च१९३९-१५ जुलाई १९३९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1984  
  164
 3630
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७ (जून-डिसेम्बर, १९०७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2008  
  165
 3693
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७० (जुलाई१६-नवे.३०,१९३९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1983  
  166
 3694
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७१ (डिसे.१,१९३९ - अेप्रिल१५, १९४०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1986  
  167
 3695
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७२ (अेप्रिल१६-सप्टे.११, १९४०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1987  
  168
 3696
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७३ (सप्टे.१२,१९४० - अेप्रिल १५,१९४१)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1986  
  169
 3697
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७४ (अेप्रिल१६ - ओक्टो.१०, १९४१)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1987  
  170
 3698
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७५ (ओक्टो.११, १९४१-मार्च ३१,१९४२)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1990  
  171
 3699
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७६ (अेप्रिल१ - डिसे.१७, १९४२)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1987  
  172
 3700
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७७ (डिसे.१८,१९४२ - जुलाई३१, १९४४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1988  
  173
 3701
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७८ (ऑगस्ट१-डिसे.३१, १९४४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1990  
  174
 3702
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ७९ (जन्यु.१-अेप्रिल२४,१९४५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1990  
  175
 3631
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ८ (जन्युआरी-ऑगस्ट,१९०८)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1968  
  176
 3703
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ८० (अेप्रिल२५-जुलाई१६,१९४५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1991  
  177
 3704
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ८१ (जुलाई१७-ओक्टो.३१, १९४५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1992  
  178
 3632
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ९ (सप्टेबंर १९०८-नोव्हेम्बर,१९०९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1968  
  179
 3984
 गांधीजीनो सरकार साथेनो पत्रवहेवार - १९४२-४४  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1945  
  180
 3633
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १० (नोव्हेम्बर १९०९-मार्च,१९११)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2008  
Address
Gandhi Teerth, Jain Hills, PO Box 118,
Jalgaon - 425 001 (Maharashtra), India
 
Contact Info
+91 257 2260033, 2264801;
+91 257 2261133
© Gandhi Research Foundation Site enabled by : Jain Irrigation Systems Ltd