Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 10

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  271
 4866
 बापु-मारी मा  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1949  
  272
 2481
 बापु-मारी मां  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1949  
  273
 3806
 बापुजिना जिवनमांथी (भाग - २)  विनोबा, प्यारेलालजी  गूर्जर गंथरत्न कार्यालय, गांधी मार्ग, अमदाबाद
 1994  
  274
 5012
 बापुजीना जिवनमां प्रेम आने श्रध्दा  विनोबा, प्यारेलालजी  गूर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, अमदाबाद
 1959  
  275
 5073
 बापुजीना जिवनमांथी  विनोबा, प्यारेलालजी  गूर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, अमदाबाद
 1960  
  276
 5074
 बापुजीना जिवनमांथी भाग - २  विनोबा, प्यारेलालजी  गूर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, अमदाबाद
 1961  
  277
 5075
 बापुजीना जिवनमांथी भाग - ४  विनोबा, प्यारेलालजी  गूर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, अमदाबाद
 1965  
  278
 4331
 बापुने पगले पगले  राजेन्द्रप्रसाद, वोरा करीमभाई - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1957  
  279
 6507
 बापुने प्रतापे  महेता बबलभाई  बालगोविद प्रकाशन, गांधीमार्ग, अमदाबाद
 1969  
  280
 1514
 बापुने दस अंजलि  वेगड अमृतलाल, पुरोहित सोमेश  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1998  
  281
 4355
 बापुने दस अंजलि  वेगड अमृतलाल, पुरोहित सोमेश - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  282
 4356
 बापुने दस अंजलि  वेगड अमृतलाल, पुरोहित सोमेश - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  283
 4357
 बापुने दस अंजलि  वेगड अमृतलाल, पुरोहित सोमेश - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1998  
  284
 6653
 बापुना पत्रो - १० - श्री प्रभावती बहेनने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  285
 666
 बापुना पत्रो - ११ विरल सहवास ः पत्रो व्दारा (श्री काकासाहेब कालेलकरने लखेला पत्रो)  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1972  
  286
 6647
 बापुना पत्रो - २ - सरदार वल्लभभाईने  पटेल मणिबहेन - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1952  
  287
 3966
 बापुना पत्रो - २ सरदार वल्लभभाईने  पटेल मणिबहेन - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1952  
  288
 3971
 बापुना पत्रो - ४ मणिबहेन पटेलने  पटेल मणिबहेन - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1957  
  289
 3972
 बापुना पत्रो - ५ क. प्रेमाबहेन कंटकने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  290
 3973
 बापुना पत्रो - ५ क. प्रेमाबहेन कंटकने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  291
 6648
 बापुना पत्रो - ५ क. प्रेमाबहेन कंटकने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  292
 6649
 बापुना पत्रो - ६ - गं. स्व. गंगाबहेनने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  293
 6650
 बापुना पत्रो - ७ - श्री छगनलाल जोशीने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  294
 3976
 बापुना पत्रो - ७ श्री छगनलाला जोशीने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  295
 3977
 बापुना पत्रो - ७ श्री छगनलाला जोशीने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  296
 6651
 बापुना पत्रो - ९ - श्री नारणदास गांधीने भाग १  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1965  
  297
 6652
 बापुना पत्रो - ९ - श्री नारणदास गांधीने भाग २  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1964  
  298
 6812
 बापुना पत्रो- १० श्री प्रभावती बहेनने  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  299
 4927
 बापुना आश्रममां (संस्मरणो)  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  300
 4340
 बापुना कारावासनी कहाणी (आगाखान महेलमां अेकवीस मास)  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1950  
1