Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 14

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  391
 7338
 हिन्दु धर्मनी कसोटीः अस्पृश्यता निवारण विषे महात्मा गांधीजी ना लेखो  विनोबा, प्यारेलालजी  जिवराम कोठारी, कच्छ कोठडा
 -  
  392
 6850
 केळवणी वडे क्रांति (विद्यापीठनो त्रीस वर्षनो इतिहास) - १  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ अमदाबाद
 2002  
  393
 5152
 त्रिवेणी संगम  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  394
 5153
 त्रिवेणी संगम  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  395
 5003
 दिल्हीमां गांधीजी - भाग १  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1964  
  396
 5077
 दिल्हीमां गांधीजी - भाग २  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  397
 1291
 दिल्हीमां गांधीजी ः भाग बीजे  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  398
 6000
 कर्मयोगी नारणदास काका  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1978  
  399
 6721
 कर्मयोगी नारणदास काका  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1978  
  400
 2419
 कला विषे टोल्स्टोय आने गांधीजी  विनोबा, प्यारेलालजी  परिवार प्रकाशन सहकारी मंदिर लि. अमदाबाद
 1966  
  401
 4988
 कलकत्तानो चमत्कार  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1951  
  402
 2348
 कलकत्तानो चमत्कार  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1951  
  403
 6224
 केटलाक जूना पत्रो ः मोटा भागना जवाहरलाल नेहरु पर आवेला आने थोडाक तेमणे लखेला  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  404
 6225
 केटलाक जूना पत्रो ः मोटा भागना जवाहरलाल नेहरु पर आवेला आने थोडाक तेमणे लखेला  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  405
 6665
 कापडनी कहाणी  विनोबा, प्यारेलालजी  कान्तिलाल मगनलाल गांधी, श्री लक्ष्मी निवास, विलेपार्ले, मुबंई
 1947  
  406
 6663
 कामगीरीनी स्थिति (मानवहितनी दृष्टीअे)  विनोबा, प्यारेलालजी  गांधी मजूर सेवालय, अमदाबाद
 1951  
  407
 6570
 कांतण पोथी  बुथ पुरातन  बालगोविद कबेरदासनी र्के., अमदाबाद
 1947  
  408
 6615
 कोण हिन्दु? कोण मुस्लिम?  अध्वर्यु रतिलाल  रतिलाल अध्वर्यु ३, दत्त सोसायटी, अमदाबाद
 1969  
  409
 4328
 कागडानी नजरे  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1947  
  410
 7144
 कस्तूरबा वाणी आने विचार  पटेल मणिबहेन वल्लभभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  411
 6318
 कस्तूरबा, दुर्गाबहेन अने बीजां स्त्री रत्नो  उपाध्याय चंद्रकान्त  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2010  
  412
 6319
 कस्तूरबा, दुर्गाबहेन अने बीजां स्त्री रत्नो  उपाध्याय चंद्रकान्त  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2010  
  413
 4967
 कुदरती उपचार  शरणप्रसाद, देसाई जितेन्द्र - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1963  
  414
 4921
 कुदरती उपचार  शरणप्रसाद, देसाई जितेन्द्र - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1995  
  415
 5001
 कुदरती उपचार  शरणप्रसाद, देसाई जितेन्द्र - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1984  
  416
 6729
 जिवलेण गाडुं  प्रकाशकीय  श्री रामकृष्ण सेवा समिती, अमदाबाद
 1948  
  417
 6628
 जिवन व्दारा शिक्षण  पटेल शिवाभाई  -
 1949  
  418
 6275
 जिवन शोधन  मशरुवाला किशोरलाल घ.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1992  
  419
 1647
 जिवन का सदव्यय  अुपाध्याय हरिभाअु (अनुवाद)  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1948  
  420
 653
 जिवननी सुवास  मकनजी लल्लुभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1958  
1