Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 23

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  661
 3958
 गांधीजीनी आखरी हाकल (गांधीजीने मुबंई मुकामे महासमितीनी बेठ्ठकमां ता. ८-८-४२ नी सांजे आपेलु भाषण)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1962  
  662
 4352
 गांधीजीनु अर्थदर्शन श्रीमन्नारायणजीअे विद्यापीठमां आपेलां ३ व्याख्यानोनो गुजराती अनुवाद  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1997  
  663
 4869
 गांधीजीनी युरोपयात्रा  शुक्ल चंद्रशंकर प्राणशंकर - अनु.  *र्ैर्‍ु.*र्ैव्ु.***श्र् *र्ैर्‍* *ींरुुर्‍ु*, व्ु*ळ्ुीं*ार्ी
 1945  
  664
 6602
 गांधीजीनी युरोपयात्रा  शुक्ल चंद्रशंकर प्राणशंकर - अनुवाद  वोरा अेन्ड र्केपनी पब्लिशर्स लिमिटेड, मुबंई
 1945  
  665
 6358
 गांधीजीनी दिनवारी (ता. २.१०.१८६९ थी ९.१.१९१५ सुधी)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1976  
  666
 2683
 गांधीजीनी दिनवारी (ता. २/१०/१९६९ थी ता. ९/१/१९१५ सुधी)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, गांधी स्मारक संग्रहालय, अहमदाबाद
 1976  
  667
 3531
 गांधीजीनी दिनवारी (ता. २-१०-१८६९ थी ता. ९-१-१९१५ सुधी)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1976  
  668
 5072
 गांधीजीनी दिनवारी (ता. २-१०-१८६९ थी ता. ९-१-१९१५)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1976  
  669
 4768
 गांधीजींनी दिनवारी (सुधार वधार साथेनी संवर्धित नवी आवृत्ति)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात सरकार, गांधीनगर
 1990  
  670
 4769
 गांधीजींनी दिनवारी (सुधार वधार साथेनी संवर्धित नवी आवृत्ति)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात सरकार, गांधीनगर
 1990  
  671
 2682
 गांधीजीनी दिनवारी (सुधार वधार साथेनी संवर्धित नवी आवृत्ति)  विनोबा, प्यारेलालजी  माहिती खातुं, गुजरात राज्य, गांधी नगर
 1990  
  672
 5071
 गांधीजीनी दिनवारी (सुधारा-वधारा संवर्धित नवी आवृत्ति)  विनोबा, प्यारेलालजी  माहीती खातु, गुजरात सरकार, गांधी नगर
 1990  
  673
 841
 गांधीजीनी दिनवारी (सुधारा-वधारा साथेनी संवर्धित नवी आवत्ति)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात सरकार, गांधी नगर, अमदाबाद
 1970  
  674
 2738
 गांधीजीनी दिनवारी ता. २-१०-१८६९ थी ता. ९-१-१९१५ सुधी  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, गांधी स्मारक संगहालय, अहमदाबाद
 1976  
  675
 5869
 गांधीजीनी कहाणी भाग - १ अंत अने आरंभ  प्रकाशकीय  -
 -  
  676
 1489
 गांधीजीनु जिवन येमना ज शब्दोमां  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2006  
  677
 665
 गांधीजीनी जिवनदृष्टी (विद्यापीठना सत्तरमा पदवीदान समारंभ प्रसंगे कुलपतिश्रीअे जुदे जुदे प्रसंगे आपेलां प्रवचनो)  पटेल मोहनभाई - संपा.  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1964  
  678
 4970
 गांधीजीनी जिवनदृष्टि (विद्यापीठना सत्तरमा पदवीदान समारंभ प्रसंगे कुलपतिश्रीने जुदेजुदे प्रसंगे आपेलां प्रवचनो)  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1964  
  679
 5000
 गांधीजीनी तेजरेखा (श्रीपाद जोशीना गांधीजी एक झलक नो अनुवाद)  पारेख बालुभाई - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1964  
  680
 4949
 गांधीजीनी तेजरेखा (श्रीपाद जोशीना गांधीजी ः एक झलक नो अनुवाद)  पारेख बालुभाई - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  681
 3521
 गांधीजीनु गीताशिक्षण (गांधीजीना प्रवचनोनी सद्गत महादेवभाईअे लीघेली नोंद परथी)  परीख नरहरि - संपा  गुजरात विद्यासभा, अमदाबाद
 1955  
  682
 4069
 गांधीजीनु गीती शिक्षण  पारीख नरहरि  साबरमती आश्रम, अहमदाबाद
 1966  
  683
 5101
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रीकानी लडत भाग - ४  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1958  
  684
 5102
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रीकानी लडत भाग - ५  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1958  
  685
 3810
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रिकानी लडत ः भाग - १लो (ता.४-८-१९०६ थी ता ३०-१-१९०८)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात विद्यासभा ः अमदाबाद
 1957  
  686
 3811
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रिकानी लडत ः भाग - २जो (ता.३१-१-१९०८ थी जून १९०९)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात विद्यासभा ः अमदाबाद
 1957  
  687
 3812
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रिकानी लडत ः भाग - ३जो (जून १९०९ थी अेप्रिल १९११)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात विद्यासभा ः अमदाबाद
 1957  
  688
 3813
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रिकानी लडत ः भाग - ४थ (अेप्रिल १९११ थी नवम्बर १९१३)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात विद्यासभा ः अमदाबाद
 1958  
  689
 3814
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रिकानी लडत ः भाग - ५थ (नवेम्बर १९१३ थी जुलाई १९१४)  विनोबा, प्यारेलालजी  गुजरात विद्यासभा ः अमदाबाद
 1958  
  690
 7333
 गांधीजीनी दक्षिण आफ्रिकानी लढत, भाग ३ (जुन १९०९ से एप्रिल १९११)  विनोबा, प्यारेलालजी  परीक्षितलाल मजुमदार, अहमदाबाद
 1957  
1