Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 3

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  61
 5400
 महात्मा गांधी ः पूर्णाहुति - ४  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  62
 6357
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - १  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1964  
  63
 4872
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - १  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1964  
  64
 6361
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - २  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  65
 4873
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - २  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  66
 4874
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - ३  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  67
 4875
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - ४  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  68
 4399
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड १  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1998  
  69
 4403
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड १  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1964  
  70
 4400
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड २  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1998  
  71
 4404
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड २  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  72
 4401
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड ३  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1998  
  73
 4405
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड ३  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  74
 4402
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड ४  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1998  
  75
 4406
 महात्मा गांधी पूर्णाहुति - खण्ड ४  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  76
 6472
 महात्मा गांधी पूर्णाहूति - २  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1966  
  77
 3822
 महात्मा गांधी अने भारतीय अवधारणा  विनोबा, प्यारेलालजी  अमृता प्रकाशन, अहमदाबाद
 2002  
  78
 4339
 महात्मा गांधी शताब्दी ग्रंथ  राधाकृष्णन सर्वपल्ली, पारेख नगीनदास - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  79
 3762
 महात्मा गांधी कॉगेस अने हिन्दुस्तानना भागला  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2007  
  80
 3485
 महात्मा गांधी कृत गीतापदार्थकोष गीताना तमाम शब्दोना अर्थ अने तेमनो स्थळनिर्देश  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  81
 3486
 महात्मा गांधी कृत गीतापदार्थकोष गीताना तमाम शब्दोना अर्थ अने तेमनो स्थळनिर्देश  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  82
 4934
 महात्मा गांधीजी  भट्ट मीरा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1999  
  83
 6601
 महात्मा गांधीजीना पत्रो  प्रकाशकीय  सौराष्ट्र आश्रम, राणापुर, अमदाबाद
 1978  
  84
 1469
 महात्मा गांधीना विचार  प्रभू आर.के, राव यु. आर.- संकलन व संपादन  नॅशनल बुक ट्रस्ट, इन्डिया, ए-५ ग्रीन पार्क, नवी दिल्ली - १६
 2000  
  85
 4068
 महात्मा गांधीनी विचारसृष्टी  विनोबा, प्यारेलालजी  त्रीकमजी मथुरादास
 1955  
  86
 4975
 महात्मा गांधीनी केळवणीनी फिलसूफी  पटेल मणिभाई शिवाभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1958  
  87
 5062
 महात्मा गांधीनी केळवणीनी फिलसूफी  पटेल मणिभाई शिवाभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1959  
  88
 5124
 महात्मा गांधीनी केळवणीनी फिलसूफी  पटेल मणिभाई शिवाभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1996  
  89
 4946
 महात्मा गांधीनी केळवणीनी फिलसूफी  पटेल मणिभाई शिवाभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1959  
  90
 6375
 महात्मायन (महाकाव्य) खंड १ ला  विनोबा, प्यारेलालजी  श्री व्यंकटेशश्वर स्टीम प्रेस, ७ मी खोतवाडी, मुबंई
 1949  
1