Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 4

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  91
 6513
 महात्मायन (महाकाव्य) खंड १ लो  विनोबा, प्यारेलालजी  श्री व्यंकटेशश्वर स्टीम प्रेस, ७ मी खोतवाडी, मुबंई
 1949  
  92
 6530
 महात्मानी छायामां (अेक सत्याग्रहीनी नोंदपोथी)  व्यास मणिधरप्रसाद शंकरलाल, भट्ट ईला रमेश  नलिनकान्त मणिधरप्रसाद व्यास, खाडिया, अमदाबाद
 1969  
  93
 5064
 महात्मानुं अरघुं अंग कस्तुरबा  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1995  
  94
 452
 महात्मानुं अरधुं अंग कस्तुरबा  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1995  
  95
 5864
 महादेव भाईनी डायरी - १० (अने अन्य लेखो)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1969  
  96
 5865
 महादेव भाईनी डायरी - १२ (अने अन्य लेखो)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 -  
  97
 5866
 महादेव भाईनी डायरी - १५ (अने अन्य लेखो)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1976  
  98
 5867
 महादेव भाईनी डायरी - २  परीख नरहरि व्दा. - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1949  
  99
 5868
 महादेव भाईनी डायरी - ३  परीख नरहरि व्दा. - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1949  
  100
 5861
 महादेव भाईनी डायरी - ७  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1965  
  101
 5862
 महादेव भाईनी डायरी - ८  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1966  
  102
 5863
 महादेव भाईनी डायरी - ९ (अने अन्य लेखो)  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1968  
  103
 1253
 महादेव भाईनी डायरी पुस्तक - ५  परीख नरहरि व्दा. - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1951  
  104
 1254
 महादेव भाईनी डायरी पुस्तक - ६ (१८-१-२४ थी २९-१२-२४)  परीख नरहरी व्दा - संपादक  साबरमती आश्रम सुरक्षा आने स्मारक ट्रस्ट, अमदाबाद
 1964  
  105
 5063
 महादेव भाईनुं पूर्वचरित  परीख नरहरि व्दा. - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1950  
  106
 6686
 महादेवभाईनुं पूर्वचरित  परीख नरहरि  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1950  
  107
 4763
 महादेव भाईनी डायरी - (१०-१-३७ थी १९-११-३७) पुस्तक २२  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1996  
  108
 4766
 महादेव भाईनी डायरी - (१०-१-३७ थी १९-११-३७) पुस्तक २२  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1996  
  109
 4742
 महादेव भाईनी डायरी - (१०-३-३२ थी ४-९-३२ गांधीजी साथे यरवडा जेलमां) पुस्तक १  परीख नरहरि व्दा. - संपा.  श्री महादेव देसाई जन्मशताब्दी समिति, अमदाबाद
 1993  
  110
 4761
 महादेव भाईनी डायरी - (१०-७-३४ थी ६-३-३६ ) पुस्तक २०  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1991  
  111
 4750
 महादेव भाईनी डायरी - (१-१-२६ थी २०-१२-२६ं) पुस्तक ९  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1968  
  112
 4745
 महादेव भाईनी डायरी - (१३-११-१७ थी १७-१-१९) पुस्तक ४  परीख नरहरि व्दा. - संपा  श्री महादेव देसाई जन्मशताब्दी समिति, अमदाबाद
 1993  
  113
 4762
 महादेव भाईनी डायरी - (१४-४-३६ थी १०-१-३७ ं) पुस्तक २१  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1995  
  114
 4765
 महादेव भाईनी डायरी - (१४-४-३६ थी १०-१-३७ ं) पुस्तक २१  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1995  
  115
 4749
 महादेव भाईनी डायरी - (१-५-२५ थी ३१-१२-२५ं) पुस्तक ८  विनोबा, प्यारेलालजी  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1966  
  116
 4747
 महादेव भाईनी डायरी - (१८-१-२४ थी २९-१२-२४ं) पुस्तक ६  परीख नरहरि व्दा. - संपा  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद
 1964  
  117
 4746
 महादेव भाईनी डायरी - (२१-१-१९ थी -६-२१ं) पुस्तक ५  परीख नरहरि व्दा. - संपा  श्री महादेव देसाई जन्मशताब्दी समिति, अमदाबाद
 1993  
  118
 4751
 महादेव भाईनी डायरी - (२१-१२-२६ थी ४-६-२७) पुस्तक १०  विनोबा, प्यारेलालजी  श्री महादेव देसाई जन्मशताब्दी समिति, अमदाबाद
 1993  
  119
 4753
 महादेव भाईनी डायरी - (२१-१२-२७ थी ३०-८-२९ ं) पुस्तक १२  विनोबा, प्यारेलालजी  श्री महादेव देसाई जन्मशताब्दी समिति, अमदाबाद
 1993  
  120
 4744
 महादेव भाईनी डायरी - (२-१-३३ थी २०-८-३३ गांधीजी साथे यरवडा जेलमां) पुस्तक ३  परीख नरहरि व्दा. - संपा  श्री महादेव देसाई जन्मशताब्दी समिति, अमदाबाद
 1993  
1