Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 9

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  241
 3801
 अनटु धिस लास्ट (अर्थशास्त्रना सिध्दांनोनी विचारणा विशे चार निबंध १८६२मां प्रकाशित)  विनोबा, प्यारेलालजी  विचारधारा, अमदाबाद
 1995  
  242
 6717
 बबलभाई ः श्रध्दांजलि संस्मरण  पटेल मगनभाई - संपाद  यज्ञ प्रकाशन, वडोदरा
 1989  
  243
 5122
 बहुरुपी गांधी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  244
 1481
 बहुरुपी गांधी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1998  
  245
 2297
 बहुरुपी गांधी (अनु बंडोपाध्याय कृत - बहुरुपी गांधी नो अनुवाद)  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  246
 4992
 बे खुदाई खिदमतगार  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1942  
  247
 4922
 बे खुदाई खिदमतगार  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1942  
  248
 1293
 बे खुदाई खिदमतगार  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1942  
  249
 4865
 बे खुदाई खिदमतगार  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1942  
  250
 1482
 बा आणि बापु  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2005  
  251
 4948
 बा आने बापु  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1961  
  252
 4966
 बा आने बापु  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1992  
  253
 4990
 बा बापुनी अंतिम झांकी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1961  
  254
 6534
 बा बापुनी अंतिम झांकी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1961  
  255
 174
 बा बापुनी अंतिम झांकी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1961  
  256
 4998
 बा बापुनी शीळी छायामां  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  257
 4991
 बापु  शाह नवलभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  258
 641
 बापु  शाह नवलभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  259
 4933
 बापु  शाह नवलभाई  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  260
 4944
 बापु  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1952  
  261
 1488
 बापु - मारी मा  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2004  
  262
 4920
 बापु - मारी नजरे  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1959  
  263
 4989
 बापु मारी मा  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1992  
  264
 5050
 बापु मारी मा  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1999  
  265
 6568
 बापु मारी मां  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1949  
  266
 3824
 बापु आवा हता !  पंडित मनु,  जिवनस्मृति स्वाध्याय मंदिर, मणिनगर, अमदाबाद
 2008  
  267
 7328
 बापु अने स्वच्छता  विनोबा, प्यारेलालजी  गांधी विद्यापीठ, वेडछी
 1969  
  268
 646
 बापु बोध्यो विद्यार्थी धर्म  विनोबा, प्यारेलालजी  गांधी विद्यापीठ, वेडछी
 1968  
  269
 6819
 बापु सुरजना दोस्त  वेगड अमृतलाल  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  270
 4364
 बापु सूरजना दोस्त  वेगड अमृतलाल  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
1