Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Other’s Books List

 

  Page Number : 4

 Page No. 

1 2 3 4
No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  9534
 740
 गीता प्रवचन  विनोबा गृह श्रीवीरेन्द्रनाथ - अनुवादक  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 1961  
  9535
 745
 गीता प्रवचन  विनोबा कृष्णशर्मा सिंहवनहलिळ - अनुवाद  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 1959  
  9536
 684
 Gita Pravachane [Malayalam]  Vinoba  Kerala Sarvodaya Prasidheekarana Samithi Kozhikode
 1957  
  9537
 689
 गीता प्रवचन  विनोबा तोत्रराज पाण्डे- अनुवाद  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 1958  
  9538
 739
 गीता प्रवचन  विनोबा  ग्रामसेवक समन्वय प्रकाशन कटक
 1958  
  9539
 744
 गीता प्रवचन  विनोबा  सर्वोदय पुस्तक भण्डार अम्बाला
 1958  
  9540
 691
 गीता प्रवचन  विनोबा  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 1960  
  9541
 690
 गीता प्रवचनानि  विनोबा भारती श्रीशडकरानन्द फडके श्रीअनन्त शास्त्री- अनुवाद  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 1962  
  9542
 9150
 गीता प्रवचनानि  भावे विनोबा संस्कृत पद्दानुवाद कर्ता शिवाजी भावे  भारतीय विद्या भवन मुंबई
 2017  
  9543
 742
 गीताप्रवचनमुलु  विनोबा सूर्यनारायण वम्पटी - अनुवाद  ग्राम सेवा मंडल नालवाडी
 1958  
  9544
 743
 गीताप्रवचनमुलु  विनोबा सूर्यनारायण वम्पटी - अनुवाद  ग्राम सेवा मंडल नालवाडी
 1958  
  9545
 642
 एक बनो और नेक बनो  विनोबा  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 -  
  9546
 685
 गीता प्रवचन: उर्दु भाषा नागरी लिपि  विनोबा फैजी ख्वाजा जकरिया - अनुवाद  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 1959  
  9547
 687
 तालीमी नजरिया - शिक्षण विचार  विनोबा  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 -  
  9548
 746
 रूहुल कुर्यान (उर्दु भाषा नागरी लिपि)  विनोबा  सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
 1964  
  9549
 749
 लोकनिति  विनोबा  -
 -  
1