Gandhi Research Foundation

Gujarati Books by Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Books

Gujarati Books List

 

  Page Number : 4

 Page No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  91
 5768
 गांधीजीनो अक्षरदेह (जन्युआरी ४ - ३१मे १९३२) खंड - ४९  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1978  
  92
 5772
 गांधीजीनो अक्षरदेह (जन्युआरी-मार्च १९३३) खंड - ५३  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1978  
  93
 5729
 गांधीजीनो अक्षरदेह (नवेम्बर १९०९-मार्च १९११) खंड - १०  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1968  
  94
 5738
 गांधीजीनो अक्षरदेह (नवेम्बर १९२०- येप्रिल १९२१) खंड - १९  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  95
 5748
 गांधीजीनो अक्षरदेह (नवेम्बर १९२५- फेब्रुवारी १९२६) खंड - २९  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1973  
  96
 5751
 गांधीजीनो अक्षरदेह (नवेम्बर १९२६-जान्युआरू १९२७) खंड - ३२  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1974  
  97
 5757
 गांधीजीनो अक्षरदेह (नवेम्बर १९२८- फेब्रुवारी १९२९) खंड - ३८  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1975  
  98
 5771
 गांधीजीनो अक्षरदेह (नवेम्बर १९३२- जान्युआरी १९३३) खंड - ५२  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1979  
  99
 5783
 गांधीजीनो अक्षरदेह (नवेम्बर ३, १९३६- मार्च १४, १९३७) खंड - ६४  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1981  
  100
 3634
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ११ (अेप्रिल १९११-मार्च १९१३)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  101
 3635
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १२ (अेप्रिल १९१३-डिसेम्बर १९१४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  102
 3625
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १-२ (१८८४-१८९६ ः १८९६-१८९७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2008  
  103
 3636
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १३ (जन्युवारी १९१५-ऑक्टोबर्र१९१७)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  104
 3637
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १४ (ऑक्टोबर१९१७-जुलाई १९१८)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  105
 3638
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १५ (ऑगस्ट१९१८-जुलाई १९१९)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  106
 3639
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १६ (आगस्ट१९१९-जन्युआरी १९२०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  107
 3640
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १७ (फेब्रुआरी-जून १९२०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  108
 3641
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १८ (जुलाई-नोवेम्बर१९२०)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  109
 3642
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग १९ (नवेम्बर१९२०-अेप्रिल १९२१)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1970  
  110
 3643
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २० (अेप्रिल-आ्ॅगस्ट १९२१)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  111
 3644
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २१ (ऑगस्ट-डिसेम्बर१९२१)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  112
 3645
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २२ (डिसेम्बर१९२१-मार्च१९२२)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  113
 3646
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २३ (मार्च१९२२-मे१९२४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  114
 3647
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २४ (मे-ऑगस्ट १९२४)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1972  
  115
 3648
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २५ (ऑगस्ट१९२४-जन्युआरी १९२५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1972  
  116
 3649
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २६ (जन्युआरी-ओप्रल १९२५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1972  
  117
 3650
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २७ (मे-जुलाई १९२५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1972  
  118
 3651
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २८ (ऑगस्ट-नवेम्बर१९२५)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1973  
  119
 3652
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग २९ (नवेम्बर१९२५-फेब्रुआरी१९२६)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1973  
  120
 3626
 गांधीजीनो अक्षरदेह ः महात्मा गांधीना लखाणो, भाषणो, पत्रो वगेरेनो संग्रह) - भाग ३ (१८९८-१९०३)  प्रकाशकीय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2008  
Address
Gandhi Teerth, Jain Hills, PO Box 118,
Jalgaon - 425 001 (Maharashtra), India
 
Contact Info
+91 257 2260033, 2264801;
+91 257 2261133
© Gandhi Research Foundation Site enabled by : Jain Irrigation Systems Ltd